background

Kalite Yönetim Birimi Hiyerarşik Yapısı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 

KURULUŞ AMACI: 
Kalite Yönetim Birimimiz, Sağlık Bakanlığı’ nın ‘Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik ve Sağlıkta Kalite Standartları Rehberi’ kapsamında hastanemiz Kurumsal Hizmet Yönetimi, Hasta Ve Çalışan Odaklı Hizmetler, Sağlık Hizmetleri, Destek Hizmetler, Gösterge Yönetimi uygulamalarının standardizasyon ve koordinasyonunun sağlanarak kalitenin yükseltilmesi amacıyla kurulmuştur.
Kurumsal Hizmetler, Genel Müdür ve Birim Kalite Sorumluları iş birliği ile olup takibi Kalite Yönetim sorumlusu tarafından yapılmaktadır.

Kurumsal Yapı ,Kalite Yönetimi, Doküman Yönetimi, Risk Yönetimi, İstenmeyen Olay Bildirim sistemi, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Eğitim Yönetimi, Sosyal Sorumluluk içerikli tüm dokümanlar Kalite Yönetim Sorumlusu tarafından SKS ADSM kitapçığına uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Hasta Ve Çalışan Odaklı Hizmetler; Genel Müdür, İnsan Kaynakları, Sağlık Hizmetleri, İdari hizm Müdürlüğü ve Hasta Hakları sorumlusu sorumluluğunda olup; takibi Kalite Yönetim sorumlusu tarafından yapılmaktadır.
Hasta Deneyimi, Hizmete Erişim, Yaşam Sonu Hizmetler, Sağlıklı Çalışma Yaşamı Kalite Yönetim sorumlusu tarafından SKS ADSM kitapçığına uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Sağlık Hizmetleri; Genel Müdür, Başhekim, Depo sorumlusu, idari hizm müdürü sorumluluğunda olup takibi Kalite Yönetim sorumlusu tarafından yapılmaktadır.
Hasta Bakımı, İlaç Yönetimi, Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü, Temizlik, dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Hizmetleri, Radyasyon Güvenliği, Protez laboratuvar hizm, Ameliyathane, Kalite Yönetim Sorumlusu tarafından SKS ADSM kitapçığına uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Destek Hizmetleri; Genel Müdür, Tesis Hizmetler sorumlusu, Bilgi İşlem Sorumlusu, depo sorumlusu, Arşiv Sorumlusu sorumluluğunda olup; takibi Kalite Yönetim sorumlusu tarafından yapılmaktadır.
Tesis Yönetimi, Otelcilik Hizmetleri, Bilgi Yönetim Sistemi, Malzeme ve Cihaz Yönetimi, Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri, Atık Yönetimi, Dış Kaynak Kullanımı Kalite Yönetim sorumlusu tarafından SKS ADSM kitapçığına uygun olarak takip edilmekte ve gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

    

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ HİYERARŞİK YAPISI:
Denizli Cerrahi Hastanesi Kalite Direktörü Genel Müdür/Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olup hiyerarşik olarak dikey yapıdadır. İSG Uzmanı, Bölüm Kalite Sorumluları, Komiteler, Göstergeler, Öz değerlendirme çalışmaları Hiyerarşik olarak Kalite Direktörünün altında dikey yapıdadır ve bu birimler kendi aralarında hiyerarşik olarak yatay yapıda bulunur.
 

 

 

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

•    SKS adsm çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak, 
•    Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek, 
•    Öz değerlendirmeleri yönetmek, 
•    İstenmeyen Olay Bildirimlerine ilişkin süreçleri yönetmek, 
•    Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek, 
•    Hasta Deneyimi Çalışan Geri Bildirim Anketlerinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları gibi) yönetmek, 
•    SKS çerçevesinde dökümanların yönetimini sağlamak, 
•    Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek, 
•    SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak, 
•    Kalite politikasının çalışanlara duyurulması ve çalışanların kalite bilincinin geliştirilmesini sağlar.
•    İlgili birim tarafından hazırlanan Kalite dokümanlarının Kontrollerini yaptıktan sonra Başhekimin onayına sunar.
•    Kalite politikasının kurumun tüm birimlerinde bilinmesini ve uygulanmasını denetler.
•    Kurumumuzun Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemini diğer kurum ve kuruluşlara tanıtmak, onlarla kıyaslama yapmakta temsilcilik rolünü üstlenir.
•    Komite sorumluları ile koordineli çalışmak.
•    SKS uygulamasına yönelik bölüm kalite sorumluları ile koordineli çalışmak.
•    Hizmet sunumuna yönelik değerlendirme toplantılarına katılmak
•    Klinik kalite süreçleri ile ilgili Bakanlıkça verilen talimatlar doğrultusunda uygulamaların kuruluşta gerçekleştirilmesini sağlar.
•    USS veri sorumlusu ile koordineli olarak, veri kalitesinin iyileştirilmesine dair süreçleri takip etmek.
•    Kuruluşta karşılaşılan klinik kaliteye ilişkin sorunları ve bu sorunlara yönelik düzeltici önleyici faaliyet önerilerini üst yönetime raporlar.
•    Uygunsuzluklara yönelik kalite iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesini koordine etmek.
•    Kalite Kayıtları Sisteminin oluşturulmasını, kayıtların belirlenmesini ve muhafazasını sağlar.
•    Kalite Yönetim Sistemi dokümantasyonu hazırlamak/hazırlatmak, gözden geçirmek, genel koordinasyon ve denetimini, kontrolünü yapmak, Kalite Yönetim Sistemi’nin dinamik, sürekli, yenilikçi, gelişimci bir şekilde yaşatılmasını sağlamak,
 

 

Sayfa güncellenme tarihi: 31/Ekim/2023 15:10