background

Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesine İlişkin Genel Politikası

1. BÖLÜM: 1-GİRİŞ

1.1. Giriş

Kişisel verilerin korunması, Dalbudak Sağlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (Bundan böyle kısaca “Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi” , “Poliklinik” olarak anılacaktır.) açısından büyük önem arz etmekte olup, Poliklinik’in öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu kapsamda Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde çalışmak için iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının, Poliklinik bünyesinde sigortalı olarak çalışan kişilerin, hasta ve hasta yakınlarının, Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’nin ticari ilişki içerisinde olduğu kişilerin, ticari ilişki içinde olduğu kurum ve kuruluş yetkililerinin, ziyaretçiler ve Poliklinik’in bir şekilde kişisel verisini işlediği üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer sair ilgili mevzuat gereğince azami hassasiyet gösterilmektedir.

1.2. Politikanın Amacı

Bu Politika’nın temel amacı, Poliklinik tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda çalışan adayları, çalışanlar, hasta ve hasta yakınları, Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’nin ticari ilişki içerisinde olan kişiler, ticari ilişki içerisinde olduğu kurum ve kuruluş çalışanları ile yetkilileri, ziyaretçiler ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri Poliklinik tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır.

1.3. Kapsam

İşbu Politika; Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde çalışmak için iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının, Poliklinik bünyesinde sigortalı olarak çalışan kişilerin, hasta ve hasta yakınlarının, Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’nin ticari ilişki içerisinde bulunduğu kişilerin, ticari ilişki içerisinde olduğu kurum ve kuruluş çalışanlarının, yetkililerinin ve ziyaretçilerin Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’nin bir şekilde kişisel verisini işlediği üçüncü kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

1.4. Politikanın Yürürlüğü

İşbu Politika Dalbudak Sağlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından düzenlenerek yönetim kurulu kararıyla yürürlüğe girmiştir. Politika, resmi internet sitesinde yayımlanmakta ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulmaktadır.

1.5. Kısaltmalar ve Tanımlar

Alıcı Grubu : Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Çalışan : Kişisel Verileri Koruma Kurumu personeli.

Çalışan Adayı: Poliklinik bünyesinde çalışmayan ancak çalışan adayı statüsünde olan gerçek kişiler

Veri Sahibi : Verileri işlenen gerçek kişiler

EBYS : Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Elektronik Ortam : Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

Elektronik Olmayan Ortam : Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.

Hizmet Sağlayıcı : Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi.

İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

İlgili Kullanıcı : Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.

İmha : Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi. Kanun : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı : Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Veri İşleme Envanteri : Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha : Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Politika : Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel
verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi. Veri Sorumluları

Sicil Bilgi Sistemi : Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi.

VERBİS : Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

Yönetmelik : 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

2. BÖLÜM – 2: KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

2.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Dalbudak Sağlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

2.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak, Hukuka Aykırı Erişilmesini Önlemek Adına Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak, tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek ve güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek adına, teknolojik imkanlar, KVK Kurulu’nun yayınladığı rehberler ile güncel uygulama ve geliştirmeler çerçevesinde gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Veri Sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde kişisel ise verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ile muhafazasını sağlamak amacıyla tedbirlerin alınması hususunda gerçek veya tüzel kişilerle müştereken sorumludur. Veri Sorumlusu sıfatıyla bu müşterek sorumluluk gereği Veri İşleyen ile aşağıda sayılı idari tedbirlerden biri olan Kişisel Verilerin Aktarılmasına İlişkin Çerçeve Sözleşme”nin imzalanması zorunludur.

Bu kapsamda alınan teknik tedbirler şu şekildedir;

 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
 • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

Bu kapsamda alınan idari tedbirler şu şekildedir;

 • Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.
 • Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’nin kişisel verilerle olan ilişkisinin düzenlenmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunmasına Ve İşlenmesine İlişkin Genel Politika hazırlanmış ve Poliklinik’in resmi internet sitesinde yayımlanmaktadır.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Politikası hazırlanmış ve Poliklinik’in resmi internet sitesinde yayınlanmaktadır.
 • Güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik uygulanacak disiplin prosedürü hazırlanmıştır.
 • Çalışanların niteliğinin geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmenin önlenmesi hakkında eğitimler verilmektedir.
 • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
 • Kurum tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışanlara gizlilik sözleşmeleri imzalatılmaktadır.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • Kişisel verilerin saklanma, yok edilmesi ve imha konularında Dalbudak Sağlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verileri Saklama, Yok Etme ve İmha Politikası hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 • Veri Sorumlusu sıfatıyla müşterek sorumluluk gereği diğer “Veri Sorumluları ve Veri İşleyen ile Kişisel Verilerin Aktarılmasına İlişkin Çerçeve Protokol” imzalanmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 • Dalbudak Sağlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Gizlilik ve Çerez Politikası düzenlenmiştir.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 • Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
 • Poliklinik içinde kamera görüntü alımı ve depolamasına ilişkin Kamera ile İzleme ve Görüntü Depolama Politikası hazırlanmıştır
 • Kişisel veri işlemeye başlamadan önce Kurum tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.
 • Özel nitelikli kişisel veriler, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı’na riayet edilerek işlenmektedir.

2.1.2. Kişisel Verilerin Korunması Hususunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Poliklinik’in iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili yöneticilere ve departmanlara raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

2.1.3. Kişisel Verilerin Yetkisiz şekilde İfşa Edilmesi Halinde Alınacak Tedbirler

Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan Poliklinik içi mekanizmayı yürütmektedir. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

2.2. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

KVK Kanunu ile bazı tipteki kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi halinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir. Söz konusu veri tipleri KVK Kanunu’nun 6. maddesinde belirtildiği üzere; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve yukarıda gösterilen kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesine ve korunmasına hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirlerin tamamı, özel nitelikli kişisel veriler bakımından da özenle uygulanmakta ve Poliklinik bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

Özel Nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu Dalbudak Sağlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Politikası yer verilmiştir.

2.3. Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi Birimlerinin Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Konularında Farkındalıklarının Artırılması ve Denetimi

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalığın artırılması için iş birimlerine gerekli eğitimlerin düzenlenmesi, Poliklinik’in kişisel verilerin korunmasında almış olduğu idari tedbirlerden biridir. Bu kapsamda Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’nin iş birimlerinin mevcut çalışanlarının ve iş birimi bünyesine yeni dahil olmuş çalışanların kişisel verilerin korunması konusunda farkındalığının oluşması için ihtiyaç duyulması halinde profesyonel kişiler ile çalışılmaktadır.

Bununla birlikte Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, kişisel verilerin korunması mevzuatının güncellenmesine ve KVK Kurulu tarafından alınan ilke kararlarına paralel olarak eğitimlerini güncellemekte ve yenilemektedir.

3. BÖLÜM – 3: KİŞİSEL VERİLERİN İşLENMESiNE İLİŞKİN HUSUSLAR

3.1. Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

3.1.1. Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun İşleme

Poliklinik; kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık, ölçülülük ve sınırlılık gerekliliklerini dikkate almakta, kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında ve amaçla bağlantılı olmayacak şekilde kullanmamaktadır.

3.1.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda, Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından kişisel verileri işlenen kişisel veri sahipleri; kişisel verilerini düzeltme ve doğruluğunu teyit etmeleri amacıyla diledikleri zaman Poliklinik’e başvurabilmektedirler. Alınan başvurular, konuyla ilgili yetkili birimleri tarafından değerlendirilmekte ve talebin yerinde olması halinde gerekli düzeltme ve doğrulamalar sağlanmaktadır.

3.1.3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Poliklinik bu kapsamda, kişisel verileri sadece yürütmekte olduğu ticari ve işletmesel faaliyetler ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olacak kadarını işlemektedir.

3.1.4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Bu kapsamda, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyetleri yürütülmemektedir.

3.1.5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Poliklinik, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Buna ilişkin olarak Poliklinik, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler, Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından belirlenen “Kişisel Verileri Saklama, Yok Etme ve İmha Politikası” doğrultusunda silinmekte, yok edilmektedir.

3.2. Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması

Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, KVK Kanunu’nun 10. maddesine ve ikincil mevzuata uygun olarak, kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Poliklinik, kişisel verilerin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda ilgili kişileri bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır. Poliklinik tarafından kişisel verileri işlenen kişi gruplarına göre ayrı ayrı hazırlanan aydınlatma metinlerine www.sefadalbudak.com adresinden ulaşılabilmektedir.

3.3. Kişisel Verilerin İşlenme şartları

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika’nın 3.4. başlığı (“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi”) içerisinde ve Dalbudak Sağlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Politikası’nda yer alan şartlar uygulanacaktır.

i. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır. Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir

ii. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir.

iii. Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

iv. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

v. Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’nin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
Poliklinik’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

vi. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

vii. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

viii. Poliklinik’in Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Poliklinik’in meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

3.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi şartları

Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda, ikincil düzenlemelerde ve bağlayıcı nitelikteki KVK Kurulu kararlarında öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır. KVK Kanunu’na uygun bir biçimde Poliklinik tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:
• Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
- Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
- Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

4. BÖLÜM – 4: KİŞİ GRUPLARI, KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU VE İŞLENME AMAÇLARI

4.1. Veri Sahipleri Kişi Grupları

Politika kapsamındaki veri sahipleri, Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından kişisel verileri işlenen, tüm gerçek kişilerdir. Genel olarak veri sahipleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

 • Hasta
 • Hasta Yakını
 • ÇalıĢan
 • ÇalıĢan Adayı
 • Tedarikçi
 • Tedarikçi Yetkilisi/ÇalıĢanı
 • Ziyaretçiler

4.2. Kişisel Verilerin Kategorizasyonu

Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde; Poliklinik’in meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin 4. maddede belirtilen ilkeler olmak üzere KVK Kanunu’nda belirtilen genel ilkelere ve KVK Kanunu’nda düzenlenen bütün yükümlülüklere uyularak ve işbu Politika kapsamındaki süjelerle sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler, KVK Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilmek suretiyle işlenmektedir.

Kimlik bilgisi: Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, taşıt plakası v.b. veriler.

İletişim bilgisi: Telefon numarası, adres, e-mail adresi, faks numarası gibi bilgiler

Özlük bilgileri: Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veriler

Müşteri İşlem: Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler v.b.

İşlem Güvenliği: Log kayıtları, şifre v.b.

Güvenlik bilgisi: Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar v.b. veriler.

Finansal bilgiler: Kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi, imza sirküleri gibi veriler.

Görsel/İşitsel bilgiler: Fotoğraf ve kamera kayıtları.

Mesleki Deneyim: Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar v.b.

Irk Etnik Köken: Irk, uyruk v.b.

Sağlık Bilgileri: Çalışanların sağlık raporları, kan grubu, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınması zorunlu olan raporlar, ağır işlere yönelik mevzuatta toplanması öngörülmüş olan belgeler v.b.

Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri: Adli kayıtlar, sabıka kaydı v.b.

4.3. Kişisel Verilerin ĠĢlenme Amaçları

Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin 1 ve 2. fıkralarında ve 6. maddenin 2 ve 3. fıkralarında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisinde aşağıda ve her bir kişi grubu için hazırlanmış olan Aydınlatma Metinlerinde sayılan amaçlarla işlenmektedir.

4.3.1. Hasta ve Hasta Yakınları Bakımından Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Anlaşmalı Kurum ve Kuruluşlarla Olan İndirim İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
 • Hasta Kayıt/Kabul ve Kimlik Doğrulama İşlemlerinin Yürütülmesi
 • Tedavi Ve Teşhis Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Tedavi Planı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Teşhis ve Tedavi Süreçlerine Yardımcı Olmak
 • Tedavi Ücretlerinin Belirlenmesi ve Tahsili
 • Tıbbi Görüntüleme ve Ölçüm Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

4.3.2. Çalışanlar Bakımından Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi
 • Poliklinik Personeli Ve Poliklinik Hizmetlerinin Tanıtılması
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

4.3.3. Çalışan Adayları Bakımından Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

4.3.4. Tedarikçi ve Tedarikçi Ve Yetkilisi/Çalşanı Bakımından Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

4.3.5. Ziyaretçiler Bakımından Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,

Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVK Kanunu kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından açık rıza temin edilmektedir.

BÖLÜM – 5: KİŞİSEL VERĠLERİN AKTARILMASI, AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE AKTARIM AMAÇLARI

5.1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Poliklinik, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, resmi ve özel mercilere, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Poliklinik, bu doğrultuda Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

5.1.1. Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarılması şartları

Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise,
 • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
 • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa;
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
 • Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
 • Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
 • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
 • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli kişisel verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
 1. Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,
 2. Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

5.1.2. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması şartları

Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi ilgili kişilerin kişisel verilerini yurtdışına aktarmamaktadır.

5.2. Kişisel Verilerin Aktarım Amaçları ve Aktarıldığı Üçüncü Kişiler

Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi gruplarını kişisel veri sahibine bildirmektedir. Poliklinik, KVK Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak işbu Politika ile yönetilen veri sahiplerinin kişisel verilerini yukarıda sayılan amaçlar dahlinde aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilmektedir:

5.2.1. Hasta ve Hasta Yakınları Bakımından Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Üçüncü Kişiler

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Mali Müşavir
 •  Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri

5.2.2. Çalışanlar Bakımından Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Üçüncü Kişiler

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Mali Müşavir
 • Banka
 • Mesleki Deneyim, Eğitim Bilgisi, Fotoğraf, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Ad Soyad verisi Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Poliklinik Personeli Ve Poliklinik Hizmetlerinin Tanıtılması amacıyla herkesle paylaşılmaktadır.

5.2.3. ÇalıĢan Adayları Bakımından Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Üçüncü Kişiler

Çalışan adaylarının verileri herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşılmamaktadır.

5.2.4. Tedarikçi ve Tedarikçi Yetkilisi/Çalışanı Bakımından Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Üçüncü Kişiler

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 •  Mali Müşavir

5.2.5. Ziyaretçiler, Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Üçüncü Kişiler

 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnternet Erişiminin Sağlanması

BÖLÜM 6 : KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili faaliyetin tabi olduğu yasal mevzuatta öngörülen minimum sürelere uygun olarak muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Poliklinik öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir. Polikliniğimizin kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin detaylı bilgiye “Dalbudak Sağlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Veri Saklama, Yok Etme Ve İmha Politikası” isimli dokümandan ulaşılabilmektedir.

BÖLÜM 7: KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI, HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, Kanun’un 10. maddesine uygun olarak hazırlanan ve yayınlanan aydınlatma metinleriyle, kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte ve bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. Poliklinik, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için Kanun’un 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

7.1. Veri Sahibinin Hakları ve Bu Haklarını Kullanması

7.1.1. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

7.1.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel veri sahipleri, Kanun’un 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller Kanun kapsamı dışında tutulduğundan, kişisel veri sahiplerinin bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanun’un 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, yukarıda sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 2. Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

7.1.3. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel Veri Sahipleri yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’ne ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

1) www.sefadalbudak.com adresinde bulunan Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Formunu doldurulduktan sonra veya usulüne uygun bir dilekçe hazırladıktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden, noter veya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta aracılığı ile “Servergazi Mahallesi Çınar Sokak No:2 Merkezefendi/DENİZLİ” adresine iletilmesi ile,

2) www.sefadalbudak.com adresinde bulunan Kişisel Veri Başvuru Ve Yanıt Formunun doldurduktan sonra KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresinizi veya güvenli elektronik imzanızı veya mobil imzanızı ya da tarafınızca Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’ne daha önce bildirilen ve Poliklinik’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle dalbudak@hs03.kep.tr adresine gönderilmesi suretiyle.

Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;
a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu,
bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’ne iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

7.2. Başvurulara Verilecek Cevaplar

Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’ne yalnızca Poliklinik’in Kanun kapsamında veri sorumlusu sayıldığı durumlarda başvuru yapılması gerekmektedir. Bu durum, Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’nin doğrudan ilgili kişiden kişisel veri topladığı durumlarda mevcut olabilmektedir. Bunlar dışında, diğer şirketlerin veri sorumlusu sayıldığı kişisel veri işleme faaliyetleri ile ilgili başvuruların Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’ne değil, ilgili şirkete yapılması gerekmektedir.

7.2.1. Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi

Kişisel veri sahibinin, yukarıda yer alan usule uygun olarak talebini Poliklinik’e iletmesi durumunda Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre başvurularınıza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 sayfa için ücret alınmayacak, devam eden her sayfa başına 1 TL ücret tarafınıza yansıtılacaktır.,

BÖLÜM – 8: KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ ÖZEL DURUMLAR

8.1. Bina, Tesis Girişlerinde ve İçerisinde Yürütülen Kamera ile Ġzleme Faaliyetleri

Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından binada güvenliğin sağlanması amacıyla Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak kamera ile izleme faaliyeti yürütülmektedir. Poliklinik, güvenliğin sağlanması amacıyla, yürürlükte bulunan ilgili mevzuatta öngörülen amaçlarla ve Kanun’da sayılan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak güvenlik kamerası izleme faaliyetinde bulunmaktadır. Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Ayrıca, Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, Kanun’un 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Poliklinik tarafından video kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç işbu Politika’da sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (örneğin, tuvaletler) izlemeye tabi tutulmamaktadır. Canlı kamera görüntüleri ile dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca yönetim kurulunun erişimi bulunmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

Poliklinik tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyetleri ve bu kişisel verilerin işlenmesi saklanmasına ilişkin detaylı bilgiye “Dalbudak Sağlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kamera İle İzleme ve Görüntü Depolama Politikası” isimli dokümandan ulaşılabilmektedir.

DALBUDAK SAĞLIK HİZMETLERİ
 SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Sayfa güncellenme tarihi: 31/Ekim/2023 15:10