background

Kişisel Veri İmha Politikası

BÖLÜM -1- GİRİŞ 1.1.Amaç

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), Dalbudak Sağlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından (“Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi” , “Poliklinik” olarak anılacaktır.) gerçekleştirilmekte olan saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından; Poliklinik çalışanlarına, çalışan adaylarına, tedarikçilere, tedarikçi yetkilisi/çalışanlarına, hastalara, hasta yakınlarına, ziyaretçilere ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesine ve işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla işbu politika hazırlanmıştır.

Poliklinik, kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin iş ve işlemleri sayılan ilkeler doğrultusunda hazırlanmış olan Politikaya uygun olarak gerçekleştirmektedir.

1.2. Kapsam

Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi çalışanlarına, çalışan adaylarına, tedarikçilere, tedarikçi yetkilisi/çalışanlarına, hastalara, hasta yakınlarına, ziyaretçilere ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup Poliklinik’in uhdesinde bulunan ya da Poliklinik tarafından yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanacaktır.
 

1.3. Tanımlar

Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini,

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

Elektronik Ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamları,

Elektronik Olmayan Ortam: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamları,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini,

Kanun : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamını,

Bulut Ortamı: Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi bünyesinde yer almamakla birlikte, Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’nin kullanımında olan, kriptografik yöntemlerle şifrelenmiş internet tabanlı sistemlerin kullanıldığı ortamlardır.

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanterini,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Periyodik İmha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Politika: Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

Yönetmelik : 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

BÖLÜM -2- KAYIT ORTAMLARI

Kişisel veriler elektronik ve elektronik olmayan ortamlarda kanuna uygun olarak saklanmaktadır.

ELEKTRONİK ORTAM ELEKTRONİK OLMAYAN ORTAM
 • Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e- posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, SAP, vb.)
 • Yazılımlar (ofis yazılımları, portal, EBYS, VERBİS.)
 • Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb.)
 • Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)
 • Mobil cihazlar (telefon)
 • Optik diskler (CD, DVD vb.)
 • Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)
 • Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi,
 • Kamera kayıtları
 • Web Sayfası ve portalı
 • Bulut ortamı
 • Kağıt
 • Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları, ziyaretçi giriş defteri, disiplin karar defteri, yıllık izin defteri, muhasebe defteri, iş sağlığı defteri, gelen -giden evrak defteri vb.) )
 • Yazılı, basılı, görsel ortamlar

BÖLÜM -3- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASINI VE İMHASINI GEREKTİREN HUKUKİ VE TEKNİK SEBEPLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından, Poliklinik çalışanlarına, çalışan adaylarına, tedarikçilere, tedarikçi yetkilisi/çalışanlarına, hastalara, hasta yakınlarına, ziyaretçilere ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler Kanuna uygun olarak saklanır ve imha edilir. Kanunun 7. maddesi uyarınca işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığı takdirde kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda saklama ve imhaya ilişkin detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmektedir.

3.1. Saklamaya İlişkin Açıklamalar

Kanunun 3. maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4. maddesinde işlenen kişisel verinin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6. maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır.

Poliklinik, faaliyetleri çerçevesinde işleme amaçları doğrultusunda saklanması gereken kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.

3.2. Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

Kurumda, faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun,
 • İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik,
 • Hasta Hakları Yönetmeliği,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği
 • Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik
 • Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler

Çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır. Mevzuatta herhangi bir süre öngörülmemiş ise; kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması anına kadar saklanmaktadır.

3.3. İmhayı Gerektiren Sebepler

Kişisel veriler;

 • İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası, İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
 •  Kanunun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Kurum tarafından kabul edilmesi,
 • Poliklinik’in, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabı yetersiz bulması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,
  durumlarında, Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilmektedir.

BÖLÜM -4- KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ İÇİN ŞİRKET NEZDĠNDE ALINAN TEKNĠK VE İDARİ TEDBİRLER

Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için Kanunun 12. maddesiyle Kanunun 6. maddesi dördüncü fıkrası gereği özel nitelikli kişisel veriler için Kurul tarafından 31.01.2018 tarihli ve 2018/10 sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiş yeterli önlemler kapsamında Poliklinik tarafından teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

4.1. Teknik Tedbirler

 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
 • Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlikönlemleri alınmaktadır.
 • Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır.
 • Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
 • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.

4.2. İdari Tedbirler

 • Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.
 • Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi’nin kişisel verilerle olan ilişkisinin düzenlenmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunmasına Ve İşlenmesine İlişkin Genel Politika hazırlanmış ve Poliklinik’in resmi internet sitesinde yayımlanmaktadır.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Politikası hazırlanmış ve Poliklinik’in resmi internet sitesinde yayınlanmaktadır.
 • Güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik uygulanacak disiplin prosedürü hazırlanmıştır.
 • Çalışanların niteliğinin geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmenin önlenmesi hakkında eğitimler verilmektedir.
 • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
 • Kurum tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışanlara gizlilik sözleşmeleri imzalatılmaktadır.
 • Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
 • Kişisel verilerin saklanma, yok edilmesi ve imha konularında Dalbudak Sağlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verileri Saklama, Yok Etme ve İmha Politikası hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 • Veri Sorumlusu sıfatıyla müşterek sorumluluk gereği diğer “Veri Sorumluları ve Veri İşleyen ile Kişisel Verilerin Aktarılmasına İlişkin Çerçeve Protokol” imzalanmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 • Dalbudak Sağlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Gizlilik ve Çerez Politikası düzenlenmiştir.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır.
 • Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
 • Poliklinik içinde kamera görüntü alımı ve depolamasına ilişkin Kamera ile İzleme ve Görüntü Depolama Politikası hazırlanmıştır
 • Kişisel veri işlemeye başlamadan önce Kurum tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.

Özel nitelikli kişisel veriler, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı’na riayet edilerek işlenmektedir.

BÖLÜM -5- İMHA TEKNİKLERİ

5.1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonim Hale Getirilmesi İçin Uygulanan Teknikler

Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, Kanuna ve sair mevzuatı ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak sakladığı kişisel verileri, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ilgili kişinin talebi doğrultusunda ya da işbu Kişisel Veri Saklama, Yok Etme ve İmha Politikasında belirtilen süreler içinde  re’sen siler, yok eder. Bu işlem iş bu Politika ekinde sunulan tutanaklara işlenir ve görevlilerce imza altına alınır.

Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından en çok kullanılan silme, yok etme ve anonim hale getirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır;

5.1.1. Silme Yöntemleri

ELEKTRONİK OLMAYAN ORTAMDA TUTULAN VERİLER İÇİN SİLME
Karartma Elektronik olmayan ortamda bulunan kişisel veriler karartma yöntemi kullanılarak silinir. Karartma işlemi, ilgili evrak üzerinde kişisel verilerin, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılır.

 

ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULAN VERİLER İÇİN SİLME
Yazılımdan Güvenli Silme Bulut ortamda ya da yerel dijital ortamlarda tutulan kişisel veriler bir daha kurtarılamayacak şekilde dijital komutla silinir. Bu şekilde silinen verilere tekrar ulaşılamaz.

5.1.2. Yok Etme Yöntemleri

ELEKTRONİK OLMAYAN ORTAMDA TUTULAN VERİLER İÇİN SİLME
Fiziksel Yok Etme Matbu ortamda tutulan belgeler evrak imha makineleri ile tekrar bir araya getirilemeyecek şekilde yok edilir veya uygun bir mekanda yakılarak yok edilir.

 

ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULAN VERİLER İÇİN SİLME
Fiziksel Yok Etme Kişisel veri barındıran optik ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Optik veya manyetik medyayı eritmek, yakmak, toz haline getirmek ya da bir metal öğütücüden geçirmek gibi işlemlerle verilerin erişilmez kılınması sağlanır.
Yazılımdan Güvenli Silme Bulut ortamda tutulan kişisel veriler bir daha kurtarılamayacak şekilde dijital komutla silinir ve bulut bilişim hizmet ilişkisi sona erdiğinde kişisel verileri kullanılır hale getirmek için gerekli şifreleme anahtarlarının tüm kopyaları yok edilir. Bu şekilde silinen verilere tekrar ulaşılamaz.

BÖLÜM -6- KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA SÜRECİNDE YER ALAN KİŞİLER

Poliklinik’in tüm birimleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir.

BİRİM GÖREV
Yönetim Kurulu Çalışanların iş bu Politika’ya uygun hareket etmesinden sorumludur.
Doktor Kendi birimine ilişkin tutulan kişisel verilerin, saklanmasını gerektiren süre sona ermesinden itibaren ilk periyodik imha süresinde açıklanan silme, yok etme veya yöntemleriyle kişisel verilerin ulaşılmasını engellemek.
Hasta Kayıt/Kabul Kendi departmanıyla ilgili işlenen kişisel verileri saklanmasını gerektiren süre sona ermesinden itibaren ilk periyodik imha süresinde açıklanan silme, yok etme veya yöntemleriyle kişisel verilerin ulaşılmasını engellemek.
Muhasebe Departmanı Sorumlusu Muhasebe Departmanı Sorumlusu Kendi departmanıyla ilgili işlenen kişisel verileri saklanmasını gerektiren süre sona ermesinden itibaren il periyodik imha süresinde açıklanan silme, yok etme veya yöntemleriyle kişisel verilerin ulaşılmasını engellemek.
Yardımcı Sağlık Görevlileri Departmanı Sorumlusu Kendi departmanıyla ilgili işlenen kişisel verileri saklanmasını gerektiren süre sona ermesinden itibaren il periyodik imha süresinde açıklanan silme, yok etme veya yöntemleriyle kişisel verilerin ulaşılmasını engellemek.
İnsan Kaynakları Departmanı Sorumlusu Kendi departmanıyla ilgili işlenen kişisel verileri saklanmasını gerektiren süre sona ermesinden itibaren il periyodik imha süresinde açıklanan silme, yok etme veya yöntemleriyle kişisel verilerin ulaşılmasını engellemek.

BÖLÜM -7- SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ TABLOSU

Kurum tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak;

 • Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde;
 • Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’e kayıtta;
 • Süreç bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yer alır.

*Söz konusu saklama süreleri üzerinde ihtiyaç halinde güncelleme yapılabilir.

Kişisel Verilerin Saklama Sürelerinin Yer Aldığı Kanunlar

Kişisel Veri Kaynağı Süre Yasal Dayanak
Muhasebe ve Finansal İşlemlere İlişkin tüm Kayıtlar 10 Yıl 6102 Sayılı Kanun, 213 Sayılı Kanun
Hastalara İlişkin Kişisel Veriler Hukuki ilişki sona erdikten sonra 20 Yıl. 3359 Sayılı Kanun, 2219 Sayılı Kanun,
Tedarikçilere İlişkin Kişisel Veriler Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 Yıl 6102 Sayılı Kanun, 6098 Sayılı Kanun ve 213 Sayılı Kanun
Sözleşmeler Sözleşmenin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl 6098 Sayılı Kanun
İnsan Kaynakları Süreçleri Faaliyetin Sona Ermesinden İtibaren 10 Yıl 4857 Sayılı Kanun
Kamera Kayıtları 3 Ay 5188 Sayılı Kanun/ İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik,
İş Kanunu Kapsamında Saklanan Veriler (Örn. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı, eşit davranma ilkesine aykırılık tazminatına konu olabilecek bilgiler, bordro kayıtları, yıllık izin gün sayısı vb.) 10 Yıl 4857 Sayılı İş Kanunu ve İlgili Mevzuat / 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
İş Kanunu Kapsamında Saklanan Özlük Dosyasına İlişkin Veriler İş İlişkisinin sona ermesinden itibaren 10 Yıl 4857 Sayılı İş Kanunu ve İlgili Mevzuat / 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
İş Kanunu Kapsamında Saklanan Verilerden Sendikal Tazminata Konu Olabilecek Veriler (Örn: Performans kayıtları, disiplin cezaları, fesih evrakları vb.) İş İlişkisinin sona ermesinden itibaren 10 Yıl 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Kapsamında Toplanan Veriler (Örn: işe giriş sağlık testleri, sağlık raporları, İSG Eğitimleri, İŞ Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerine ilişkin kayıtlar vb.) İş İlişkisinin sona ermesinden itibaren 15 Yıl 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
SGK Mevzuatı kapsamında tutulan veriler (Örn: İşe giriş bildirgeleri, pirim/hizmet belgeleri vb.) İş İlişkisinin sona ermesinden itibaren 10 Yıl 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve İlgili Mevzuat
İş Kanunu Uyarınca: ÇalıĢan ile ilgili Mahkeme/icra bilgi taleplerinin cevaplanması İş İlişkisinin sona ermesinden itibaren 10 Yıl 4857 Sayılı İş Kanunu ve İlgili Mevzuat
İş Başvurusu/Staj Başvurusu/ Başvuru Kabul Edilmediği Takdirde Aday BaĢvurularına İlişkin Veriler (Örn: CV, Özgeçmiş, Başvuru Formu vb.) 1 Yıl Sektörel Teamül
Sözleşmeden Kaynaklı İlişkilerde İşlenen Sözleşmenin Sona Ermesine Müteakip 6098 Sayılı Türk 
Kişisel Veriler (Örn: şirket Yetkilisi, Ad Soyad, imza sirküleri vb.) 10 Yıl Borçlar Kanunu
Hastane Ortakları Ve Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Bilgiler 10 Yıl 6102 Sayılı Kanun
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Kararlar 5 Yıl Adli Sicil Yönetmeliği
Çerez Bilgileri 2 Yıl 5651 Sayılı Kanun
Hastalara Ait Özel Nitelikli Kişisel Veriler 20 Yıl Özel Hastaneler Yönetmeliği/Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik
Log Kayıtları 5 Yıl 5651 Sayılı Kanun
Hasta Yakınlarına Ait Hastanın Özel Nitelikli Kişisel Verileri Bulunan Belge Ve Bilgiler 20 Yıl Özel Hastaneler Yönetmeliği/Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik

7.1. Periyodik İmha Süreleri

Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince Dalbudak Sağlık Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi periyodik imha süresini 6 ayda bir olarak belirlemiştir. Buna göre, Sefa Dalbudak Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi her yıl Nisan ve Ekim aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir.

BÖLÜM -8- POLİTİKANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

Politika, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, internet sayfasında kamuya açıklanır. Basılı kâğıt nüshası da Veri Saklama ve İmha Politikası dosyasında saklanır.

DALBUDAK SAĞLIK HİZMETLERİ
 SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Sayfa güncellenme tarihi: 31/Ekim/2023 15:10